Bilaogera vietnamiana Phạm Minh Hoàng notanana, nesorina zom-pirenena ary natao sesitany tany Frantsa

(Lahatsoratra tamin'ny volana Jolay 2017)

Phạm Minh Hoàng miaraka amin'ny sora-baventy milaza hoe “Vietnamiana aho.” Loharano: Facebook

Ity lahatsoratra nasiam-panitsiana avy amin’i Lilly Nguyễn ity dia avy ao amin'ny Loa, tranonkalam-baovao sy tetikasan’onjam-peo anjotra any Viet Tan izay mandefa tantara momba an'i Vietnam. Navoakan'ny Global Voices indray izy io ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.

Fantatry ny Profesora Phạm Minh Hoàng tamin'ny fiandohan'ity volana ity fa nanapa-kevitra ny hanaisotra ny zom-pireneny ny filohan'i Vietnam. Bilaogera malaza manoratra momba ny zon'olombelona, ​​ny rariny ara-tsosialy ary ny kolikoly ao Vietnam ilay lehilahy 61 taona, manana zom-pirenena roa Frantsay-Vietnamiana. Mpikambana ao amin'ny antoko mpomba ny demokrasia Việt Tân izy. Niantsafa tamin’i Lilly Nguyễn, mpanangom-baovaon'i Loa, avy any Saigon, i Hoàng talohan'ny nisamborana ilay profesora sy nanaovana sesitany azy tany Frantsa.

Lilly Nguyễn: Profesora Phạm Minh Hoàng, ahoana no fiantraikan'ny fandroahana anao teo amin’ny fianakavianao?

Phạm Minh Hoàng: Deportation from this country would mean that my family will be forced to be split up. Since I have French citizenship, my daughter is also a French citizen. If I am deported, she can go to France with me or at a later time. However, my wife, Lê Thị Kiều Oanh, is a Vietnamese citizen. She has to stay back to take care of her older brother, who is a disabled South Vietnamese war veteran. He was wounded during the Tống Lê Chân battle in 1973. My brother's situation is critical, he is almost blind, almost deaf and paralyzed on one side of the body. He needs constant home care assistance. In addition, my wife also has to stay back to take care of her elderly mother who is 80 years old. These are the challenges that sum up the difficult situation I face.

Phạm Minh Hoàng: Midika ny fandroahana ahy teto amin'ity firenena ity fa voatery hisaraka amin'ny fianakaviako aho. Koa satria mizaka ny zom-pirenena frantsay aho dia teratany frantsay ihany koa ny zanako vavy. Raha voaroaka aho, afaka mandeha any Frantsa miaraka amiko izy na any aoriana any. Na izany aza, mizaka ny zom-pirenena Vietnamiana i Lê Thị Kiều Oanh vadiko. Tsy maintsy mijanona any an-toerana izy mba hikarakara ny zokiny lahy, izay menavazana Vietnamiana Atsimo nahazo takaitra tamin’ny ady. Naratra izy nandritra ny ady tao Tống Lê Chân tamin'ny taona 1973. Mafy ny toe-javatra iainan’ny rahalahiko, saika jamba izy, saika marenina ary malemy ny ilan'ny vatany. Mila fikarakarana tsy tapaka ao an-trano izy. Ankoatra izay, tsy maintsy mijanona ao an-trano ihany koa ny vadiko mba hikarakara ny reniny efa lehibe izay 80 taona. Ireo no fanamby mamintina ny zava-tsarotra atrehiko.

Lilly Nguyễn: Nahoana ny fanjakana no mihevitra anao ho loza mitatao ho an’ny fiarovam-pirenena?

Phạm Minh Hoàng: According to Việtnam’s constitution, they charged me with violating national security, but they haven’t actually convicted me of anything at all, and yet, Foreign Ministry spokesperson Lê Thị Thu Hằng still declared that I have violated national security.

Secondly, what exactly is violating national security? What action is that? If you or any of the listeners followed my case in the past, I previously served 17 months imprisonment and three years of house arrest. After that period of time, I'd say my activism fell under the category of “light”. I wrote blogs and articles, I continued to express my views on issues like democracy, corruption, environment, territorial sovereignty. This is something that anybody could do, and to be honest, everybody should do — it’s our responsibility to express those views.

Especially as an educator, even though I am no longer able to teach, I still have these rights, as well as the right to express my perspectives on the state's education system. My actions have been peaceful, and I never use vulgar or inflammatory speech.

So I've shared this information with my friends and family, as well as with current and former activists, and they all agree that the government is targeting Việt Tân, as I was previously convicted as a Việt Tân member. And after I was released, I still continued to write, so they just claim that all of those actions are for Việt Tân. We can call this type of intimidation attempts to deter and punish — that is their language — anybody that has any association with Việt Tân, and of course punishment of the organization itself.

Phạm Minh Hoàng: Araka ny lalàm-panorenan'i Việtnam, niampanga ahy ho nanitsakitsaka ny fiarovam-pirenena izy ireo, saingy tsy mbola nisy zavatra tena nanamelohan’izy ireo ahy akory, na izany aza, mbola nanambara ihany ny mpitondratenin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Lê Thị Thu Hằng fa nanitsakitsaka ny fiarovam-pirenena aho.

Faharoa, inona marina no atao hoe fanitsakitsahana ny fiarovam-pirenena? Inona no dikan’izany? Nigadra 17 volana sy nohazonina tsy hahazo hivoaka ny trano telo taona aho teo aloha raha nanaraka ny raharahako ianao na ireo mpihaino. Taorian'io vanim-potoana io, lazaiko fa tafiditra ao anatin'ny sokajy “maivana” ny fikatrohako. Nanoratra bilaogy sy lahatsoratra aho, nanohy naneho ny hevitro momba ny lohahevitra toy ny demaokrasia, ny kolikoly, ny tontolo iainana, ny fiandrianam-pirenena aho. Zavatra azon'ny rehetra atao izany, ary raha ny marina, tokony hataon'ny rehetra izany — andraikitsika ny maneho ireo hevitra ireo.

Indrindra amin’ny maha mpanabe ahy, na dia tsy afaka mampianatra intsony aza aho dia mbola manana ireo zo ireo aho, ary ao koa ny zo haneho ny fomba fijeriko momba ny rafi-panabeazam-pirenena. Nilamina ny zavatra nataoko, ary tsy nampiasa teny ratsy na manevateva mihitsy aho.

Noho izany, nizara izany vaovao izany tamin'ny namako sy ny fianakaviako aho, ary koa tamin'ireo mpikatroka ankehitriny sy teo aloha, ary samy manaiky izy ireo fa mikendry an'i Việt Tân ny governemanta, satria voaheloka ho mpikambana ao amin'ny Việt Tân aho teo aloha. Ary taorian'ny namotsorana ahy dia mbola nanohy nanoratra ihany aho, ka nolazain'izy ireo fotsiny fa natao ho an'i Việt Tân daholo ireo zavatra nataoko ireo. Azontsika lazaina io karazana fampitahorana io fa fikasana hanakanana sy hanasaziana — izany no tenin'izy ireo – ireo rehetra izay manana fifandraisana amin'i Việt Tân, ary mazava ho azy fa ny fikambanana mihitsy no voasazy.

Lilly Nguyễn: Nandao an’i Việtnam ianao tamin'ny taona 1973 ary niverina indray tamin'ny taona 2000. Nahoana ianao no nanapa-kevitra ny hijanona ao Vietnam?

Phạm Minh Hoàng: My decision, I think, is very normal. Every Vietnamese has the wish to live on the land that he was borned and raised. Like everyone, I also wish to live, to work and even to die here, that’s normal. My wish is very strong, and I think it will overcome all obstacles.

Why are there people who want to leave Việtnam? I think they leave reluctantly, because they too, like everyone else, love their homeland. I know many people who want to go live abroad. I also know many people abroad who want to go back to our homeland, but circumstances do not allow them. All are very sad images of our country. My choice is also a painful one.

Phạm Minh Hoàng: Heveriko fa tena ara-dalàna ny fanapahan-kevitro. Manana faniriana ny honina amin'ny tany nahaterahany sy nitaizana azy avokoa ny Vietnamiana tsirairay. Toy ny olon-drehetra, maniry ny honina, ​​hiasa ary ho faty eto mihitsy aza aho, ara-dalàna izany. Mafy tokoa ny faniriako, ary heveriko fa handresy ny sakana rehetra izany.

Nahoana no misy olona te hiala ao Việtnam? Heveriko fa tsy fidiny ho azy ireo izany, satria izy ireo koa, tahaka ny olon-drehetra, dia tia ny tanindrazany. Mahafantatra olona maro aho te-hipetraka any ivelany. Mahafantatra olona maro koa aho any ivelany izay te hody any an-tanindrazanay, saingy tsy mamela azy ireo ny zava-misy. Maneho ny sarin'ny firenenay tena mampalahelo daholo izany. Maharary ihany koa ny safidiko.

Lilly Nguyễn: Nandritra ny 17 taona lasa hatramin'ny niverenanao an-tanindrazana, moa ve tanterakao ny nofinofinao hanangana ny tanindrazanao, farafaharatsiny amin'ny lafiny sasany?

Phạm Minh Hoàng: My dream has definitely not been fulfilled because our country is still facing many problems, from politics to the environment, health, etc. I am under no illusion to solve all of them. My country is in disarray, so I haven’t achieved my dreams. For now, I am proud and at peace with myself. During my ten years teaching at Bách Khoa University, I tried my best to be a professor- sharing with my students the knowledge that I gained abroad and during my own studies.

I am proud of the fact that compared to my colleagues during that time, I tried hard to teach with conscience. I put the students above everything else, and the student’s rights above everything else. I put in a 100 percent effort to impart my knowledge to my students. That is my greatest accomplishment. Even though my career went unfinished, I was arrested and wasn’t allowed to teach, I am still proud. I still thought, as a Vietnamese proverb goes, “Man proposes, God disposes.” I did my best and Heaven decides the rest.

Phạm Minh Hoàng: Tena tsy tanteraka ny nofinofiko satria mbola miatrika olana maro ny firenenay, manomboka amin'ny politika ka hatramin'ny tontolo iainana, fahasalamana, sns. Tsy tratran'ny fanova-maso aho hamahana izany rehetra izany. Mikorontana ny fireneko, ka tsy tratrako ny nofinofiko. Amin'izao fotoana izao, mirehareha sy milamina amin'ny tenako aho. Nandritra ny folo taona nampianarako tao amin'ny Oniversiten’i Bách Khoa dia niezaka ny ho mpampianatra aho- nizara tamin'ny mpianatro ny fahalalana azoko tany ivelany sy nandritra ny fianarako manokana.

Mirehareha aho fa niezaka mafy nampianatra tamin’ny feon’ny fieritreretana, raha oharina tamin’ireo mpiara-miasa tamiko tamin’izany. Nataoko ambonin'ny zava-drehetra ny mpianatra, ary ny zon'ny mpianatra ambonin'ny zava-drehetra. Nanao ezaka 100 isan-jato aho mba hampita ny fahalalako amin'ny mpianatro. Izany no zava-bitako lehibe indrindra. Na dia tsy vita aza ny asako, dia nosamborina aho ary tsy navela hampianatra, mbola mirehareha aho. Mbola nieritreritra aho, araka ny ohabolana vietnamiana iray manao hoe: “Ny fikasana an’olombelona, fa ny lahatra an’Andriamanitra”. Nanao izay ho afako aho ary ny Lanitra no manapaka ny ambiny.

Lilly Nguyễn: Misaotra anao indray noho ny nanoloranao fotoana sy niresahanao taminay ato amin'ny Loa. Manana fanehoan-kevitra farany ve ianao alohan'ny hifaranantsika?

Phạm Minh Hoàng: The last thing I want to say is thank you to everyone around the world who has supported me. More than that, some have made efforts to contact diplomats to help me out. Their efforts make me feel like I am not alone in this battle. I won’t feel lonely in following days and I wish everyone good health and we will struggle shoulder to shoulder for democracy in our Việtnam.

Phạm Minh Hoàng: Ny zavatra farany tiako ambara dia ny fisaorana anareo rehetra manerana izao tontolo izao izay nanohana ahy. Mihoatra noho izany, niezaka nifandray tamin'ny diplaomaty mba hanampy ahy ny olona sasany. Nahatonga ahy hahatsapa tsy irery tamin'ity ady ity ny ezaka nataon'izy ireo. Tsy mahatsiaro ho irery aho amin’ny andro manaraka sisa ary mirary fahasalamana ho an'ny rehetra sy hiady mafy ho amin'ny demaokrasia eto Việtnam.

Henoy amin'ny alalan'ity rakipeo ity ny antsafa:

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.