Misy Ny Rindrina Manavatsava ny Sisintanin'i Meksika sy i Etazonia ka Te Hampiseho ny Momba Izany Aho

Alejandra Vallejo visits her husband Daniel Armendariz at the border wall at Friendship Park in Tijuana, Mexico on May 15, 2026. The couple has been meeting at the border every Saturday and Sunday for the previous 2 months. Armendariz cannot leave the United States because he is on probation and Vallejo does not have the documents to legally cross the border into the United States. Photo by Griselda San Martin.

Alejandra Vallejo mitsidika ny vadiny Daniel Armendariz eo amin'ny rindrin'ny sisintany ao amin'ny valan'ny Finamanana ao Tijuana, Meksika, 15 Mey 2016. Nihaona tao amin'ny sisintany izy mivady isaky ny Asabotsy  sy Alahady nandritra ny roa volana lasa. Tsy afaka miala ao Etazonia i Armendariz satria ao anatin'ny fizahan-toetra ary tsy manana antontan-taratasy hiampitàna ara-dalàna ao amin'ny sisintany mankao Etazonia kosa i Vallejo. Sary avy amin'i Griselda San Martin. Nahazoana alalana.

Ity tantara avy amin'i Rodrigo Borges Delfim ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny MigraMundo tamin'ny 31 Janoary 2017. Navoaka eto indray izany noho ny fifanaraham-piarahamiasa eo amin'ny MigraMundo sy ny Global Voices.

Tsy tahaka ny nolazain'i Donald Trump, efa misy sahady ny rindrina Meksika-Etazonia. Mandrakotra ny eo amin'ny 1.000 km amin'ny sisintany 3.200 km eo anelanelan'ny firenena roa tonta izany ary nanomboka nandritra ny fitondran'i Bill Clinton (1993-2000) ny fananganana azy.

Misy ny faritra manamorona ity sisintany ity izay rakotry ny valan-javaboaharin'ny firenena roa tonta — Valan'ny Finamanana (Friendship Park) (na Parque de la Amistad, amin'ny teny Espaniola) — ka afaka mihaona ny olona avy amin'ny firenena roa tonta, na dia eo aza ny famerana henjana ataon'ny Mpisafo Sisintany.

Mampiseho ny fisian'ity sakana ara-batana – ary koa ara-psykolojika sy ara-tsosialy ity – sy manao fanentanana momba ny fiantraikany no tanjon'ny tetikasa antsoina hoe «Ny Rindrina», novolavolain'ilay Espaniola mpaka sary fanao an-gazety Griselda San Martín teo anelanelan'ny taona 2015 sy 2016 tao amin'ny faritry ny Valan'ny Finamanana.

Tamin'ny antsafa manokana tao amin'ny MigraMundo, niresaka momba ny fivoaran'ny tetikasa i Griselda ary nampiseho fa raha ny marina, efa nahavita nanangana karazana rindrina mampizarazara ny fiarahamonina Amerikana i Trump.

Pastor Guillermo Navarrete of the Methodist Church of Mexico stands at the border fence at Friendship Park during the weekly meeting of the Border Church in Tijuana, Mexico, on May 22, 2017. The binational service is conducted simultaneously on both sides of the border fence in English and Spanish. Photo by Griselda San Martin. Used with permission.

Pasitora Guillermo Navarrete ao amin'ny Fiangonana Metodista ao Meksika, mitsangana ao amin'ny fefin'ny sisintany ao amin'ny valan'ny Finamanana nandritra ny fihaonan'ny Fiangonana Sisintany isak'herinandro ao Tijuana, Meksika, tamin'ny 22 Mey 2016. Tontosaina miaraka amin'ny teny Anglisy sy Espaniola ao amin'ny lafiny roa amin'ny vavahadin'ny sisintany  ny asa fanompoan'ny firenena roa tonta. Sary avy amin'i Griselda San Martin. Nahazoana alalana.

MigraMundo (MM): Ahoana no nanombohanao niasa eo anoloan'n olana momba ny fifindramonina?

Griselda San Martin (GSM): It was at the School of Journalism (2011-2013) that I started to approach the subjects that would awaken my interest in immigration issues. Focusing on the issues of cultural identities and ethnic minorities, I became familiar with the human consequences of immigration policies during a first research trip to the border region of Tijuana-San Diego in 2013.

Griselda San Martin (GSM): Tany amin'ny Sekolin'ny Asa Fanaovan-gazety (2011-2013) no nanombohako niditra tamin'ny lohahevitra nanitikitika ny saiko, dia ny olan'ny fifindramonina. Nifantoka tamin'ny olana momba ny famantarana ara-kolontsaina sy ny vitsy an'isa ara-poko, nanjary zatra ny voka-dratsin'ny politikan'ny fifindramonina eo amin'ny olombelona aho nandritra ny dia fikarohana voalohany tao amin'ny faritra sisintanin'i Tijuana-San Diego tamin'ny taona 2013.

MM: Maharitra hafiriana ny fotoana laninao tamin'ny famolavolàna ny “Ny Rindrina”?

GSM: After graduating from the International Center of Photography in New York in 2015, I went back to the border and spent a year working on social documentary, finding stories of deportation, separation, displacement, and human rights violations. ‘The Wall’ was one of the long-term projects that I developed from September 2015 until August 2016.

GSM: Rehefa avy nahazo mari-pahaizana tao amin'ny Foibe Iraisampirenena momba ny Sary tao New York tamin'ny taona 2015 aho, dia niverina tao amin'ny sisintany ary nandany herintaona niasa tamin'ny fanadihadiana ara-tsosialy, nahita tantara momba ny fandroahana, fisarahana, famindran-toerana sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Iray amin'ireo tetikasa lavitra ezaka ‘Ny Rindrina’, izay novolavolaiko nanomboka tamin'ny volana Septambra 2015 ka hatramin'ny Aogositra 2016.

MM: Nanana karazana mpanohana ve ianao tamin'ny famoronana ny tetikasa?

GSM: No. Self-funded project.

GSM: Tsia. Izaho ihany no mamatsy ara-bola ny tetikasa.

MM: Ahoana ny hevitrao mikasika ny filoha Amerikana vaovao, Donald Trump?

GSM: The new political climate in the United States is worrisome.

President Donald J. Trump is showing clear signs that he plans to do what he promised during his campaign. During his first week as president, he has signed several executive orders that might greatly affect several minority groups. In terms of immigration issues, he wants to deport millions of undocumented immigrants, renegotiate the NAFTA [North American Free Trade Agreement], ban refugees from specific countries, and make a wall along the southern border and make Mexico pay for it. Some of these things are not new. Obama deported 2.5 million immigrants and there already is a wall along one-third of the border between the U.S. and Mexico.

He might or might not construct or extend that wall, but he has already built a wall that has divided American people. And he only seems to care about the ones who voted for him. Somehow it is evident that immigration has been wrongly blamed for the economic troubles of this country. Some minorities will feel the consequences of this perception.

GSM: Mampiahiahy ny toe-draharaha ara-politika vaovao ao Etazonia.

Mampiseho marika mazava ny filoha Donald J. Trump fa mikasa hanatanteraka izay nampanantenainy nandritra ny fampielezan-keviny. Nandritra ny herinandro voalohany nitondrany, nanasonia didim-panjakana maromaro izay mety hisy fiantraikany betsaka amin'ny vondrona vitsy an'isa isankarazany izy. Mikasika ny olan'ny fifindramonina, te handroaka mpifindra-monina an-tapitrisany tsy ara-dalàna izy, hifampiraharaha indray ny amin'ny NAFTA [Fifanekena Ara-barotra Malalaka Amerikana Avaratra], mandràra ireo mpitsoa-ponenana avy amin'ny firenena voatonona manokana, ary manangana rindrina manamorona ny sisintany atsimo sy mahatonga an'i Meksika handoa izany. Tsy vaovao ny sasany amin'ireo zavatra ireo. Efa nandroaka mpifindra-monina 2,5 tapitrisa i Obama ary efa misy ny rindrina manavatsava ny iray ampahatelon'ny sisintany eo amin'i Etazonia sy i Meksika.

Mety hanangana na tsy hanangana na hanitatra izany rindrina izany izy, saingy efa nanangana rindrina nampizara ny vahoaka Amerikana izy. Ary izy irery no toa hita fa tsy manao tsirambina an'ireo nifidy azy. Na izany aza, miharihary fa nomena tsiny am-pahadisoana noho ny olana ara-toekarena ao amin'ity firenena ity ny fifindramonina. Hahatsapa ny voka-dratsin'izany fomba fijery izany ny vitsy an'isa sasany.

MM: Karazana olana tahaka ny ahoana no natrehanao nandritra ny tetikasa?

GSM: Friendship Park, which is the section of the border wall that I have been photographing (where the families meet), is only open on Saturday and Sunday for a few hours. That means it’s only a few hours a week that I was able to work on this project and I had to go back many many times.

Sometimes the weather conditions were not favorable. Sometimes people did not want to be photographed, but I have to say that most of the time they were okay with it.

On the Mexican side of the wall, the park is open. But on the U.S. side, there is a second fence and the area is controlled by the Border Patrol. I was not allowed to use microphones on the U.S. side and the time allowed to photograph and film was very limited. I had to ask for permission in advance.

GSM: Misokatra ny Asabotsy sy Alahady mandritra ny ora vitsy ihany ny Valan'ny Finamanana, izay fizaran'ny rindrin'ny sisintany nalaiko sary (toerana hihaonan'ny fianakaviana). Midika izany fa mandritra ny ora vitsy isaky ny herinandro ihany no afaka miasa amin'ity tetikasa ity aho ary tsy maintsy miverina ao imbetsaka.

Indraindray ratsy ny andro. Indraindray tsy te halaina sary ny olona, saingy tsy maintsy lazaiko fa matetika izy ireo manaiky ny halaina sary.

Ao amin'ny lafiny Meksikana amin'ny rindrina, misokatra ny valan-javaboahary. Saingy ao amin'ny lafiny Amerikana, misy ny fefy faharoa ary ambenan'ny Mpisafo Sisintany ny faritra. Tsy navela hampiasa mikrôfôna tao amin'ny lafiny Amerikana aho ary voafetra ny fotoana ahazoana maka sary sy horonantsary. Tsy maintsy mangataka alalana mialoha aho.

MM: Raha ny hevitrao, inona no karazana lova mety ho ateraky ny tetikasa tahaka “Ny Rindrina”?

GSM: My goal is to show the human consequences of immigration policies. The separation of families. There are people in this country who ignore that there already is a wall. I want to show them what the wall looks like, and what it means for the individuals affected by it.

GSM: Ny tanjoko dia hampiseho ny voka-dratsin'ny politikan'ny fifindramonina eo amin'ny olombelona. Ny fisarahan'ny fianakaviana. Misy ireo olona ao amin'ity firenena ity izay tsy miraharaha fa efa misy ny rindrina. Te hampiseho azy ireo aho hoe tahaka ny ahoana ny rindrina ary inona no dikan'izany ho an'ny olona iantraikan'izany.

MM: Manana drafitra ho an'ny tetikasa hafa mifandraika amin'ny fifindramonina ve ianao?

GSM: Yes. I am already working on a project on Hispanic immigrants who live in the United States and how their lives are now, and how they will be affected by the new government.

GSM: Eny. Eo am-piasana momba ny tetikasa mikasika ny mpifindramonina Espaniola monina ao Etazonia aho sy ny hoe manao ahoana ny fiainan'izy ireo ankehitriny, ary tahaka ny ahoana ny fiantraikan'ny governemanta vaovao eo amin'izy ireo.

MM: Miresaka momba ny fifindramonina ihany, inona no dikan'ny fifindramonina aminao?

GSM: Migration, to me, is sacrifice. People who leave everything behind in search of a better future for themselves and their children.

GSM: Ny fifindramonina amiko dia sorona. Olona mahafoy zavatra mba hikaroka ho avy tsara kokoa ho an'ny tenan'izy ireo sy ny zanak'izy ireo.

Carmen Morales with 2 of her grandchildren Christian, 8, and Sofia, 4, meet for the first time Morales’ daughter in law and grandchildren Jessi, 15, and Crystal, 11, who came to visit from San Bernardino, California. In this area, the iron bars are separated enough that families would be able to easily hug but it is strictly prohibited to approach from the U.S. side. Photo by Griselda San Martin. Used with permission.

Carmen Morales, miaraka amin'ny zafikeliny roa, Christian (8) sy Sofia (4), nihaona voalohany tamin'ny vinanton'i Morales sy ny zafikely — Jessi (15) sy Crystal (11), izay tonga hitsidika avy any San Bernardino, California. Ao amin'ity faritra ity, misaratsaraka tsara ny fefy vy ka afaka mifamihana tsara ny fianakaviana, saingy voaràra tanteraka ny manatona ao amin'ny lafiny Etazonia. Sary avy amin'i Griselda San Martin. Nahazoana alalana.

“Ny Rindrina”

Mandrakitra momba ireo fianakaviana mihaona ao amin'ny lafiny roa ao amin'ny fefin'ny sisintanin'i Tijuana-San Diego ao amin'ny valan'ny Finamanana ny “Ny Rindrina”, tamin'ny fotoana nitomboan'ny ady ara-politika mankahala vahiny. Ny valan-javaboary no hany toerana fihaonan'ny firenena roa tonta miaraka amin'ny sisintany mirefy 3220 kilaometatra mampisaraka an'i Etazonia sy i Meksika.

Raha naorina tamin'ny taona 1971 ny valan-javaboary, fefy vy fotsiny no nisy tamin'izany. Ankehitriny, rindrim-by goavana, izay efa nohamafisina imbetsaka, no mampisaraka ny firenena roa tonga. Tonga hatrany amin'ny moron-dranomasina izany, mivelatra hatramin'ny 91 metatra ao amin'ny Oseana Pasifika. Voafetra amin'ny faritra kely no ahafahana hifampikasoka ara-batana amin'ny rindrina ao amin'ny lafiny Etazonia ka miankina amin'ny vavahady ny fianakaviana, miezaka manao topimaso fianakavian'izy ireo amin'ny alalan'ny makarakara vy, izay tena naraikitra mafy ka zara raha afaka mikasika ny ratsan-tanana izy ireo. Ao amin'ny faritra kely ao amin'ny valan-javaboahary, ahafahan'ny fianakaviana mifamihana ny toerana eo anelanelan'ny fefy vy, saingy mailo hatrany ny Mpiambina Sisintany ao amin'ny lafiny Etazonia ka tsy maintsy mijoro metatra vitsivitsy miala ny fefy ny mpitsidika, voaràra tanteraka tahaka izany ihany koa ny fifandraisana ara-batana.

Ankoatra ny maha toeram-pihaonana ho an'ny fianakaviana, sy noho ny dikany ara-tantara sy maha-toerana stratejika ny vala, tontosaina ara-potoana ny lanonana ara-tsosialy (tahaka ny mariazy, ny sweet sixteens, ny fihaonan'ny mpizaka zom-pirenena roa), ary mihaona ao ireo mpikatroka mba hanao fihetsiketsehana sy hanao fanentanana momba ny olana ara-tsosialy.

Mandinika ny fifandraisana amin'ny sisintany ao anatin'ny toe-draharaha politika mpankahala vahiny ny “Ny Rindrina”, sisintany amolavolan'ny fampiharan-dalàna indray ny seha-bahoaka ho fanababoana sy fanatobiana. Ilay rindrina goavana sy “mahafinaritra” nampanantenain'ny mpanao politika sasany anie ka efa misy. Saingy na dia eo aza ireo fefy vy lehibe sy ny toeram-pisavana feno miaramila, tsy misy sisintany ny fitiavana.

Pastor Jonathan Ibarra and wife Gladys Lopez at their wedding photoshoot in front of the the U.S.-Mexico border fence in Playas de Tijuana, Mexico, on December 12, 2015. The border is a symbolic place for Ibarra and Lopez, who both grew up in California but now live in Tijuana separated from their whole family. Ibarra was deported and Lopez doesn’t have papers to legally reside in the United States. She tried to cross over three times but was caught by the border patrol and returned to Mexico. Photo by Griselda San Martin. Used with permission.

Pasitora Jonathan Ibarra sy ny vadiny Gladys Lopez tamin'ny sary mariaziny teo anoloan'ny fefin'ny sisintany Etazonia-Meksika ao Playas de Tijuana, Meksika tamin'ny 12 Desambra 2015. Toerana manan-tantara ho an'i Ibarra sy Lopez ny sisintany, izay samy lehibe tao California izy roa ary monina ao Tijuana ankehitriny, tafasaraka amin'ny fianakaviany manontolo. Voaraoka i Ibarra ary tsy manana taratasy hipetrahana ara-dalàna ao Etazonia i  Lopez. Niezaka niampita ny sisintany in-telo i Lopez, saingy tratran'ny Mpiambina Sisintany ary naverina tany Meksika. Sary avy amin'i Griselda San Martin. Nahazoana alalana.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.