Hatsikana Sa Sarimihetsika _Ny Fiposahan'ny Rariny Hoan'ny Mpanjifa ao Trinite sy Tobago?

The first frame of the storytelling meme recounting a cinema-going experience to see the 2016 film Batman v Superman: Dawn of Justice. This and all other featured meme frames courtesy Warren Le Platte.

ny andiany voalohany tamin'ny sary-sy-soratra mitantara indray ny zava-niainan'ny mpandeha mijery sarimihetsika nijery filma Batman sa Superman: Fiposahan'ny Rariny. Manasongadina andian-tsary-sy-soratra ity sy ny hafa rehetra natolotr'i Warren Le Platte.

Na dia teo aza ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra fanakianana nandiso fanantenana , mbola miezakaa hisarika mpitia sarimihetsika manerana izao tontolo izao ny  sarimihetsika Batman sa Superman, anisan'izany ny ao Trinite sy Tobago. Fa ho an'ny mpankafy sarimihetsika olo-mahery iray, dia mbola ratsy dia ratsy noho ny valin'ny fanakianana henjana ny zava-niainana nijerena ilay sarimihetsika.

Warren Le Platte , mpanaingo sy mpandravaka, mpakasary sy mpanakanto ara-maso, dia iray amin'ireo mpifoha milahatra vao maraina ao amin'ny iray amin'ireo toerana malaza indrindra andehanana mijery sarimehitsika ao Antseranan'i Espaina — tena mailaka izy haka fifehezana ny sary tsinjoviny mialoha ao amin'ny sarimihetsika.

Saingy taorian'ny tsy fahalavorariana ara-teknika sy ny lesoka hafa , dia nahatsiaro kivy izy tsy nahita ny faran'ny ny sarimihetsika teo ampandaozana ny teatra. Fa ho fahamiramiranan'ireo mpisera Facebook, anefa, dia navoakany ho tantara sary-sy-soratra ilay fahakiviana izay nitantarany amin'ny fomba mahatsikaiky ny fahoriany ary namoronany fanehoan-kevitra voarafitra ho an'ny mpikarakara mpanjifa ao amin'ny firenena . [Mariho fa mampiasa  tenin-jatovo betsaka ao an-toerana ilay hatsikana. Ao amin'ny sary voalohany,  manao vazivazy zary tenany momba ny herisetra an-tokantrano  ilay mpanakanto, olana [mg] goavana Trinite sy Tobago .] Tamin'ny andro namoahana ity lahatsoratra ity tamin'ny teny anglisy, dia efa nahazo zara maherin'ny 1.200 ny lahatsoratra .

Movie-goer, Batman fan and visual artist Warren Le Platte; self-portrait. Image used with permission.

Mpijery sarimihetsika, mpakafy Batman  sy ilay artista Warren Le Platte; sary mombamomba azy. Sary nazahoana alàlana .

Global Voices (GV): Ny sary-sy-soratra avoakanao dia anisan'ireo “taratasy”  fitarainana tena hafa  indrindra hatrizay. Ahoana no nahitanao hevitra hitantarana ny  traikefanao tamin'ny fandehanana hijery sarimihetsika ho tahaka ny andian-tsary sy soratra?

Warren Le Platte (WLP): Well… thing is… it wasn’t even a complaint letter really. On my way home I was just thinking, ‘This might make a good lil’ story’, and since I’m known for my humour (sometimes), I figured I’d try and make it creative. I once saw a similar approach done on Facebook where the person was telling a story and he used a lot of Carlton (from The Fresh Prince of Bel-Air) memes, they even put Carlton’s face on a Power Ranger!

Warren Le Platte (WLP): Eny ary …  tsy dia tena hoe taratasy fitarainana ilay izy. Neritreritra fotsiny aho teny an-dàlana ary hoy aho hoe: ‘Mety hahavitana ‘ tantara ‘ tsara , ary hatramin'ny nahafantarana ahy tamin'ny vazivaziko (indraindray), dia nieritreritra aho hoe tsara raha manandrana aho ary ataoko ho zava-baovao izany. Indray mandeha aho nahita fomba toy izany koa tao amin'ny Facebook ary ilay olona dia nilaza tantara iray sy nampiasa sary-sy-soratra Carlton be dia be (avy amin'ny Ilay Printsin'i Bel-Air )  mahatsikaiky, nametahan'izy ireo tarehin'i Carlton mihitsy aza teo amin'ny Power Ranger !

GV: Araka ny tsy fahafaham-po iainan'ny mpanjifa matetika ao Trinite sy Tobago , betsaka ny olona no tia sy nizara ny lahatsoratrao. Araka ny hevitrao inona no zavabitan'ny famoahana sary-sy-soratra mahatsikaiky tao amin'ny media sosialy?

WLP: There was a bunch of us in the theatre, and after every ‘Braps’ [sound mimicking the blacking out of the movie] more and more people left. However, I was in the ‘badmind’ [Trinidadian slang meaning ‘malicious’ or in this case, ‘stubborn’] section and we say we not leaving till the movie done! So much for that plan… Hopefully my post causes at least some kind of conversation about customer service… bad AND good and who knows? Maybe it might reach back to people who can influence direct change, for the better. And clearly by the amount of shares at least SOME people can relate to the treatment my cinema-mates and I experienced.

 

WLP: Nisy andiany taminay tao amin'ny teatra, dia betsaka hatrany ny olona no lasa isaky ny misy ny ‘Braps’ [feo nanahaka ny haizina ao amin'ny sarimihetsika]. Na izany aza, dia teo amin'ny sokajy ‘badmind’ [tenin-jatovo ao Trinidad midika hoe “masiaka”, na amin'ity tranga ity, ‘mafy loha’] aho ary hoy izahay hoe tsy miala eto izahay raha tsy vita ny sarimihetsika! Lehibe dia ehibe izany fikasana izany… Soa fa farafahakeliny ny lahatsoratro, mba nahatonga ny karazana resaka momba ny servisy atolotra mpanjifa … ratsy SADY tsara ary iza no mahalala? Angamba mety hahatratra olona afaka manery isian'ny fiovana mivantana ho amin'ny tsaratsara kokoa izany. Ary arakaraky ny habetsaky ny fizarana fara-faharatsiny ny olona sasany mba afaka nahatakatra  ny nahazo ahy sy ny mpiara-milalao amiko.

GV: Manantena ve ianao fa hamerina aminao ny volan'ny tapakila ny sarimihetsika ? Sa ilay fananana traikefan'ny famoronana sary-soratra fotsiny dia efa ampy hanarenana izany?

WLP: I seriously doubt that the cinema would refund anyone. That’s the policy of many businesses and if ‘Starboy’ [tongue-in-cheek reference to the usher] had simply said that, I might have accepted it… I mean, he just wukkin dey [working there] right? BUT… don't tell me the reason you're not refunding me my money is because we saw the entire movie till the credits rolled (even though there were ‘stops’ in between). That is one of the things that pissed me off about that whole scene. Added to which, the other thing that really [upset me] was — because we spent four hours plus at the cinema and didn’t even get to see the end of the movie — the place I was planning to buy my soup from was closed by the time I left. I'm still hating on that one.

 

WLP: Tena misalasala aho raha hamerim-bola olona  ny sinema . Izany ny politikan'ny ankamaroan'ny varotra ary raha nilaza izany fotsiny ny ‘Starboy’ [fanesoana ilazana ny vadintany], dia mety ho nanaiky ihany aho… ny tiako hotenenina, niasa tao fotsiny izy? NEFA … aza milaza amiko ny antony tsy hamerenanao ny vola amiko hoe satria nahita ny sarimihetsika manontolo mandra-pahatonga ny farany izahay (na dia nisy ary ireo ‘fiatoana’ teny anelanelany). Izay ny iray amin'ireo zavatra izay nahatezitra  ahy momba ny sehatra iray manontolo. Fanampin'izany, ny zavatra hafa izay tena [nahakivy ahy] dia — satria nandany adiny efatra izahay tao amin'ny sarimihetsika ary tsy afaka nahita akory ny faran'ny sarimihetsika – efa nikatona tamin'ny fotoana nandehanako ilay toerana izay nokasaiko hividianana lasopy avy eo . Mbola mankahala an'izay zavatra izay mihitsy aho.

GV: Ny olona noana dia olona mora tezitra. Fa avelao kely any aloha iny sakafo hariva iny fa andao hiverina amin'ny sarimihetsika indray. Inona ny fanehoan-kevitra entinao momba ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa sy ny zon'ny mpanjifa eto amin'ity firenena ity?

WLP: We all know that things happen… things you can’t always control… cool… but take responsibility for it nah! The same way ‘Miss Lady’ [a reference to another employee] came in to talk to the two arguing patrons earlier in the evening, she could have come back in to talk to us when they KNEW the screen was giving trouble. I’m sure most of us would have understood.

 

WLP: Fantatsika rehetra ny zavatra mitranga … tsy afaka fehezina foana ny zava-mitranga … ao tsara … fa raiso ny andraikitra momba izany izao! Toy izany koa ‘Miss Lady’ [fomba fiantso ny mpiasa iray hafa] niditra ary niresaka tamin'ny sefo roa mpividy alohan'ny andro hariva, tokony niverina niresaka taminay izy rehefa FANTANY fa nisy korontana ny fampisehoana ,mino aho fa ny ankamaroantsika dia tokony ahatakatra an'izany.

GV: Manana fomba fihomehezana toy ny ankamaroan'ny olona Karaiba ny Trinbagoniana rehefa tonga ny fotoana sarotra, nefa nanahoana ny ambiansy tao amin'ny sarimihetsika rehefa nitranga ny olana ara-teknika?

WLP: Well, I don't know about the REST of the cinema, but I was laughing and telling jokes during the ‘Braps’ sessions. Even joked with a guy sitting next to me that maybe two more people should start fighting so that the supervisor might come back. Also, they never announced that we would not be getting cash refunds, they were just handing out the movie passes when we came up to the desk, I had to ask about refunds.

WLP: Eny ary, tsy fantatro ny momba ny sinema AMBINY, fa nihomehy aho ary nilaza vazivazy nandritra ny fotoanan'ny  ‘Braps’ . Sady nananihany niaraka tamin'ny zatovolahy nipetraka teo akaikiko ka angamba nisy olona roa hafa tokony nanomboka niady, amin'izay mety mba ho tonga hiverina indray ny mpanara-maso . Tsy nanambara mihitsy koa izy ireo fa tsy hahazo vola miverina izahay, nizara ny fidirana tamin'ny sinema fotsiny izy ireo rehefa tonga teo amin'ny latabatra izahay, tsy maintsy nanontany momba ny amerenana ny vola aho.

GV: Amin'ny maha-mpanjifa, ahoana ny  fahatsapanao rehefa manolotra fialan-tsiny tsy mitombina ny mpiasa noho ny asa kitoatoa?

WLP: It confuses me. I wonder if they really feel we're THAT schupid [slang for ‘stupid’]. But I just take it as an indicator that they probably don't need my business anymore… so… peace out homie.

WLP: Nanakorontana ahy izany. Manontany tena aho raha toa ka tena mahatsapa ry zareo FA doma [tenin-jatovo ho an'ny ‘vendrana’] tahaka izany isika. Nefa noraisiko ho famantarana fotsiny izany fa tsy mila ny zavatra ataoko intsony ry zareo… ka … aoka hilamina.

GV: Ny hatsikana milaza momba ny sinema Globe - izay somary toerana fijerena sarimihetsika  “ho an'ny rehetra”  – kanefa ny teatra izay nofidinao dia manana laza ho an'ny sangany bebe kokoa. Inona no mety hafa efa hitanao tao amin'ny sinema Globe?

WLP: First of all… I had shares in Globe, my boys and I were ALWAYS in there… right in the middle of the cinema. The highlight for us was usually during the trailers where, depending on the trailer, we would scream ‘SHHHHIIIIIT!!’ Sigh… those were fun times. To my knowledge, as long as I had frequented Globe, the screen NEVER went down 5 times in a row; granted, in Globe there WAS the occasional cuss-out between patrons, so in THAT respect the cinemas were similar in this instance [Laughs].

 

WLP: Voalohany indrindra … efa nizara aho [ny momba ny] Globe, ao hatrany aho sy ireo namako … eo afovoan'ny sarimihetsika mihitsy. Ny fotoana nisongadinanay matetika nandritra ny santionan'ilay sarimihetsika, dia arakarak'ilay sombiny, dia te hikiaka izahay hoe ‘LETIIIIIY E !!’ Eisy e… fotoana nahafinaritra ireny. Araky ny fahalalako, arakaraky ny  fifampikasohako tao amin'ny Globe, tsy latsaky ny maty in-5 misesy MIHITSY ny efijery; ekeko, ao amin'ny Globe MISY teny ratsy tsindraindray eo amin'ny samy mpanohana, ka noho IZANY ny sinema dia mitovy  amin'izany tranga izany [mihomehy].

GV: Ianao dia mpanaingo (haibika) sy mpaka sary, ka mazava ho azy fa io no fitaovana nosafidinao. Ahoana hoy ny tetikasa toy izao amin'ny herin'ny  fahitalavitra sy ny haino aman-jery ?

WLP: A good story can get you far. If you add interesting visuals…well…better fete; but if your story is weak you might end up like Zach Snyder’s movie, Sucker Punch: great visuals but disappointing movie overall. Social media just allows you the opportunity to share your content with more people globally. Granted, when I was putting this together I never thought it would get over 1,000 shares in less than 24 hours…

WLP: Afaka mitondra anao lavitra ny tantara mahafinaritra. Raha ampianao sary mahaliana … eny… tsara kokoa ; fa raha tsy dia tsara ny tantaranao dia mety hiafara toy ny sarimihetsik'i Zach Snyder  , Sucker Punch : sary lehibe, nefa sarimihetsika mandiso fanantenana amin'ny ankapobeny. Ny haino aman-jery sosialy mamela anao fotsiny ny fahafahana mizara ny votoaty amin'ny olona maro kokoa amin'ny ankapobeny. Ekeko  rehefa atambatro izany rehetra izany , tsy nihevitra aho fa mety hihoatra ny 1.000 ny fizarana  anatin'ny ny 24 ora …

GV: Naharitra hafiriana ny nametrahanao ny zavatra rehetra miaraka ? Tariho amin'ny alàlan'ny dingan'ny famoronana izahay.

WLP: I’m somewhat of a meme banton, so I had quite a few images saved. It took maybe a little over an hour from start to finish. I actually started writing the story in my head on the way home. Then I sat down and put text and images together. I think the story could have been better though, because I left out a few details… but I was really tired so… daz meh story and ah stickin to it.

 

WLP: Misy lafiny maha banton [mpitantara sary-soratra] ahy, noho izany manana sary vitsivitsy  voatahiry aho. Nila adiny iray mahery kely teo angamba  ny nanombohany ka hatramin'ny farany. Raha ny marina nanomboka nanoratra ny tantara aho tao an-dohako teny an-dalana nody ho any an-trano. Avy eo nipetraka aho ary nanisy soratra sy sary miaraka. Amiko mety ho tsara kokoa anefa ny tantara, satria kely sisa  ny tsy nataoko… saingy tena reraka aho ka … izaho sy ny tantarako  nijanona teo.

GV: Hianao koa nisafidy ny hanoratra ny andinin-teny ao amin'ny tenin-jatovo ao an-toerana, izay nanao azy ho mora raisina manerana ny firenena – fa araka ny hevitrao ny hatsikana ve manan-kery ny handeha lavitra?

WLP: Of course! The world is becoming a smaller place so we understand each other a lot better; also, I try to spell out my ‘Trini words’ just how they sound (easier said than done sometimes). But images usually convey more meaning that words most times, that’s why memes are so popular in the first place… at least I think so… especially in the case of the ones I chose to use, because they displayed certain emotions that words may not have expressed as effectively.

 

WLP: Mazava ho azy! Lasa toerana kely kokoa izao tontolo izao noho izany samy mahalala isika ny amin'ny tsara bebe kokoa; sady, miezaka aho ny manonona ny teny ‘Trini ‘ mba hihainoana fotsiny ny feony (mora tenenina noho ny atao anefa ilay izy indraindray). Fa ny sary matetika mampita bebe kokoa ny heviny noho ny teny, izany no mahatonga ny hatsikana ho tena malaza any amin'ny voalohany indrindra …, fara fahakeliny izay no eritreretiko… indrindra fa ny momba ilay nosafidiko ho ampiasaina, satria maneho fihetseham-po izay mety tsy  voalazan'ny teny raha ny marina.

GV: Noho izany tsy hitanao hoe iza no nandresy – Superman sa Batman. Iza no tohananao, ary araka ny eritreritrao iza no tena mpandresy amin'io ady io?

WLP: I’m a Batman fan, so ‘Go, Team Batfleck‘… but hands down the cinema win… dey rough we up and send we packing (with the option to come back for more abuse, of course.)

 

WLP: Mpankafy  Batman aho , ka ‘Alefa ry, Ekipa Batfleck ‘ … nefa tsy misy isalasalana mpandresy ny sarimihetsika  … nikapoka anay izy ka noroahany izahay (misy ny safidy ny hiverina ho amin'ny fanararaotana bebe kokoa, mazava ho azy.)

Jereo eto ny tantara hatsikana fenon'i Warren.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.