Azia Atsimo-Atsinanana : Ny fiakaran’ny vidim-bary

(Marihina fa tamin'ny 28 Aprily 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)

Nisondrotra maneran-tany ny vidim-bary sy ny entana ilaina andavanandro. Miantraika amin’ny olona an-tapitrisany na koa angamba an’arivony tapitrisa mihitsy aza ny fiakaran’ny vidin-tsakafo. Mampisalasala indray ny politika ara-tsakafo. Nametraka fepetra haingana ny governemanta mba hampitoniana ny ahiahin’ireo mpifidy ao aminy. Azia Atsimo-Atsinanana izay faritra iray anisan’ireo Firenena misandratra ara-toekarena dia miady mafy hialana amin’ity krizy ity.

Namintina tsikelikely ny olana misy eo amin’izany faritra izany ny For want of a better title :

Ce qui pose le plus question avec la hausse du prix du riz c'est qu'il s'agit plus d'un problème de distribution que d'un problème de production. C'est plus une question politique qu'agricole… Ce qui va arriver maintenant ce sont probablement des prix du riz encore plus élevés. Le problème avec un produit de première nécessité, c'est que quand son prix monte, les gens en achètent plus. Et comme ils dépensent plus en riz, ils consomment moins d'autres choses.

Betsaka kokoa ny olana eo amin’ny fitsinjarana ny vokatra noho ny olana eo amin’ny famokarana izay mametraka olana goavana amin’ity fiakaran’ny vidim-bary ity. Resaka ara-politika izany fa tsy aram-pambolena…Mety hitranga amin’izao fotoana izao ny mbola hiakaran’ny vidim-bary indray. Ny olana eo amin’ny voaloham-bokatra tena ilaina, mividy betsaka ny olona rehefa mitombo ny vidiny. Koa satria mandany vola be be kokoa amin’ny vary ry zareo dia ahenany ny fandaniana amin’ny zavatra hafa rehefa.

Raha araka ny tatitra nataon’ny Singapore News Alternative, na ry zareo ao Singapaoro aza izay firenena anisan’ireo manankarena indrindra ao Azia dia mihetsika amin’ny fanomezana sakafo amin’ny vidiny mora.

Natahotra ihany koa ireo firenena mpanondrana vary. Nilaza I Thanh Nien fa ¨Miely manerana ny faritany maromaro any Vietnam koa ny firohotana amin'ny vary.¨ Tezitra i Details are Sketchy satria efa ho antsasaka tapitrisan’ny ankizy any Kambodza no tsy maintsy mampihena ny sakafo hohaniny manomboka amin’ny herinandro ho avy io, noho ny fiakaran’ny vidim-bary.

Namaritra ny rivotra iainana ao Phnom Penh i Vuthasurf :

Le prix du riz augmente fortement à Phnom Penh. Les habitants de Phnom Penh achètent et stockent le riz. Les prix de toutes les variétés de riz augmentent trop vite et inquiètent les Cambodgiens. Le prix du riz à travers le pays a augmenté de plus de 20 % comparé à l'année dernière. La hausse du prix du riz est bénéfique pour les paysans, mais elle frappe durement les pauvres comme les ouvriers du textile, les enseignants, les fonctionnaires qui ont de faibles revenus.

Mihamafy ny fiakaran’ny vidim-bary ao PhnonPehn. Vidian’ireo mponina ao Pnon Pehn ny vary ary avy eo tehiriziny. Mitombo vidy haingana ny ankamaroan’ireo karazam-bary rehetra ka mampiahiahy ireo Kambojiana. Nitombo nihoatra ny 20% ny vidim-bary nanerana ny firenena raha oharina tamin’ny taon-dasa (2007). Tombony ho an’ireo tantsaha ny fiakaran’ny vidim-bary, saingy mafy kosa ho an’ireo mahantra izany toy ireo mpiasa amin’ ny orinasa mpanao lamba, ny mpampianatra, ary ireo mpiasam-panjakana izay kely karama.

Saingy mbola manantena hanao zavatra tsara sy mieritreritra ny hitomboan’ny famokaram-bary ny governemanta Kambojiana. Nanazava i Im Sokthy:

Le Cambodge possède environ deux millions d'hectares de rizières, avec son système actuel d'irrigation qui peut couvrir environ 30 % des rizières. Le pays peut étendre sa riziculture jusqu'à trois millions d'hectares. Ajouté à cela, le Cambodge pourrait produire de deux à trois récoltes par an sur les mêmes terres. Tout ceci montre que le Cambodge possède un potentiel important et pourrait devenir un des plus grands exportateurs de riz au monde.

Manana tanimbary, manodidina ny roa tapitrisa hekitara eo ho eo i Kambodza, amin’ny rafitry ny fitarihan-drano ankehitriny izay mandrakotra ny 30 isanjaton’ireo tanimbary. Afaka manitatra ny voka-bariny hatramin’ny telo tapitrisa hekitara ny firenena. Ankoatra izay, afaka mamoka-bary in-ndroa na in-telo isan-taona i Kambodza, eo amin’ny tany iray. Mampiseho izany rehetra izany fa manana tanjaka manandanja tokoa i Kambodza ary mety ho anisan’ny iray amin’ireo mpanondrana vary betsaka indrindra eto amin’izao tontolo izao.

Nomarihan’i Youthful Insight ny tsy fitovian-kevitra ara-politika eo amin’ny fambolena any Indonezia, izay mety ho hita koa any amin’ireo firenen-kafa :

D'un côté le gouvernement doit maintenir l'inflation et les prix alimentaires suffisamment bas afin que les pauvres n'en souffrent pas. Mais de l'autre côté, le gouvernement doit maintenir des prix raisonnablement hauts afin d'inciter les paysans à accroître leur production et d'améliorer le niveau de vie des campagnes. Y a-t-il une politique qui permette d'atteindre ces deux objectifs à la fois ? Oui ! Verser d'importantes subventions aux agriculteurs comme le font les pays développés. Mais le problème est que notre gouvernement n'a vraiment pas les moyens financiers de le faire.

Une alimentation à bas prix est un bien pour les pauvres des villes, dont les revenus proviennent principalement des services et de l'industrie. Mais c'est un mal pour les pauvres des campagnes dont le revenu provient principalement de l'agriculture. Des bas prix agricoles signifient des revenus plus bas et aussi un niveau de vie inférieur dans les campagnes. Le gouvernement sacrifie les ruraux pour le bien être des urbains. Pourquoi ? Parce que les pauvres urbains sont plus intéressants politiquement que les pauvres ruraux.

Etsy andanin’izany, tokony hitazona ny vidim-piainana sy ny vidin-tsakafo ambany ny Governemanta mba tsy hijalian’ireo mahantra. Etsy ankilan’izany anefa, tokony hitazona ny vidiny ambony ara-dalana ihany koa izy ireo mba handrisihana ireo tantsaha hampitombo ny famokarany sy hanatsarana ny fari-piainan’ireo eny ambanivohitra. Misy ve ny politika mahavita ireo tanjona roa ireo indray miaraka ? Eny, ny fanomezana fanampiana goavana ho an’ireo tantsaha tahaka ny fanaon’ireo firenena mandroso. Saingy ny olana dia tsy manana ny ho enti-manana amin’izany ny governemantantsika.

Mety tsara ho an’ireo mahantra ao an-tànandehibe ny vidin-tsakafo mora, izay manana fidiram-bola any amin’ireo sampan-draharaha sy orinasa. Saingy ratsy kosa izany ho an’ireo mahantra eny ambanivohitra, izay miankina betsaka amin’ny fambolena ny fidiram-bolany. Nanao sorona ny eny ambanivohitra ny governemanta mba hanatsarana ny eny andrenivohitra. Inona no mahatonga izany ? Satria mahaliana ara-politika kokoa ny mahantra any an-tanàndehibe noho ireo mahantra eny ambanivohitra.

Nomarihin’i New Mandala ny adihevitra tany Thailandy momba ny hoe hatraiza ny ahazoan’ireo tantsaha tombontsoa avy amin’ny vidim-bary ambony. Somary gaga i Thailand Crisis raha nandre ny Praiministra nandrisika ny Thailandey tsy hihinam-bary be loatra mba ahafahan’i ThaÏlandy manondrana vary be be kokoa.

Nanonona mpanao politika iray ny The Malaysian, izay nangataka ny hanajanonan’ny governemanta Malay ny fandaharanasany an’habakabaka (fandefasana olona iray ho eny an’ habakabaka) mba ho ampiasaina amin’ny fampiroboroboana ny Sabah ny vola voahangona amin’ny maha-firenena mpamokatra ara-tsakafo azy.

Nilaza ny antony iray hafa amin’ny fiakaran’ny vidin-tsakafo ny mpanao gazety iray Ricky Carandang :

Oui, il y a de réels problèmes d'offre et de demande qui provoquent la hausse des prix du riz, mais on doit reconnaître qu'une grosse partie de l'augmentation des prix du pétrole, de l'or, et du riz, est due à la spéculation sur les marchés mondiaux des matières premières.

Marina fa tena misy ny olana eo amin’ny tolotra sy ny tinady, izay mitarika any amin’ny fiakaran’ny vidim-bary ho ambony, kanefa tokony ho fantatsika ihany koa fa ny ampahany lehibe amin’ny fitombon’ny vidin’ny menaka mavesatra, ny volamena, ary ny vary, dia noho ny fanombatombanana amin’ny tsenan’ny akora iraisam-pirenena .

Nitsikera ny politikany ara-toekarenan'ny filohan‘i Filipina i Lengua et Pluma :

Le gouvernement est prompt à mettre en cause les traders, alors qu'il cache sa politique, qui prépare le terrain pour les opérations des grands groupes et le déclin de la production de riz dans le pays. Cette crise, qui a été provoquée par la trop grande dépendance vis-à-vis des importations de nourriture, et par une agriculture qui est principalement orientée vers la production de cultures destinées à l'exportation, a placé au premier plan les sempiternels problèmes qui pèsent sur notre agriculture et nos paysans : le manque d'irrigation, le manque de subventions agricoles, l'utilisation de la terre et la transformation des productions agricoles, et la monopolisation du sol par quelques grands propriétaires et multinationales, pour n'en citer que quelques uns.

Haingana ery ny Governemanta nanameloka ireo mpivarotra mpamongadiny, kanefa manafina ny politikany izy ireo, izay manomana ny toerana ho an’ny tsenan’ny vondrona goavana sy ny hampihenana ny famokaram-bary eo amin’ny firenena. Ity krizy ity, izay vokatry ny fiankinan-doha be loatra tamin’ny fanafarana sakafo, sy ny fambolena izay niroso nankany amin’ny famokarana vokatra ho an’ ny fanondranana, dia nametraka ho eo amin’ny sehatra voalohany ny olana tsy misy fiafarany izay mitambesatra eo amin’ny fambolena sy ireo tantsaha: ny tsy fahampian’ny fitarihan-drano, ny tsy fisian’ny famatsiam-bola ho an’ny fambolena, ny fampiasana ny tany sy ny fanodinana ny vokatra avy amin’ny fambolena, ny fanagiazan’ireo tompontany sy ireo orinasa vahiny iraisampirenena vitsivitsy, mba tsy hanononana afa-tsy hoe vitsivitsy.

Nanantena i Local Freakonomics fa mbola hanohy ny famatsiam-bolany amin’ny sakafo tena ilaina amin’ny fiainana andavanandro ny governemanta Brunei :

Bien que je n'attende pas du gouvernement qu'il subventionne tous les produits alimentaires, j'espère vraiment qu'on est en train de prévoir au Brunei des subventions et des mesures de sécurisation alimentaire pour l'alimentation de base (en plus du riz et du sucre), comme par exemple l'huile alimentaire, la farine, le lait, les œufs, le poulet.

Na dia tsy nanantena loatra ny fanampian’ny governemanta amin’ny famatsiana ara-bola ny vokatra sakafo rehetra aza aho dia manantena kosa fa efa nanomana ny fanampiana ara-tsakafo sy ny fepetra hiarovana ho amin’izany ho an’ireo sakafo fototra (ankoatra ny vary sy ny siramamy) ny eto Brunei, ohatra toy ny menaka fihinana, ny lafarinina, ny ronono, ny atody, ary ny akoho.

Lahatsoratra : Azia Atsimo-Atsinanana : Ny krizim-bary ao amin’ny bilaogy.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.