Lavin-dry Zareo Ao Karaiba ny Kolontsain'ny Fanolanana Miely Amin'ny Tambajotra Sosialy

« Woman behind bars » (« Femme derrière les barreaux »), extrait d'une série d'affiches contre le harcèlement de rue et pro-respect. Photo de l'utilisatrice Flickr Wendy, CC BY-NC 2.0.

« Vehivavy anaty karakara vy », fantina avy amin'ilay andianà afisy mpandàla ny fifanajàna ary manohitra ny sotasota eny an'arabe. Sary an'i Wendy mpampiasa Flickr, CC BY-NC 2.0.

Tenifotra iray manana ny heriny , #LifeInLeggings (#MiainaAnatyFinjifinjy), izay ny tanjony dia ny hanome ireo vehivavy ao Karaiba toerana iray sy tohana hizaràny ny tantaran'izy ireo momba ny sotasota ara-nofo, no mipoapoaka amin'izao fotoana izao ao amin'ny  Facebook sy Twitter. Noforonin'ny vehivavy roa avy ao Barbade izay naniry ny hanaporofo ny haavo mampiahiahy misy ny sotasota ara-nofo ao anatin'ny kolontsaina karaibiana, mahazo vàhana ao amin'ny faritra izy io ankehitriny.

Mampivarahontsana ireo tatitra zarain'ireo vehivavy avy amin'ny sokajin-taona rehetra, sy foko ary sata ara-toekarena rehetra – miainga amin'ny fitantaràna izay izakàn'ireo niharany ny fanalàm-baràka sy voatery manakombona ny vavany, ary tonga any amin'ireo tantaranà fandrahonana, ireo fanambaràna fankasitrahana diso toerana, hatrany amin'ny aretina mihanaky ny fanararaotana ara-nofo atao amin'ny tsy ampy taona sy ny fironan'ireo olona mikarakara izany  hanafina azy ireny any ambany tsihy.

Mahatsiahy ny ratram-pony i Cristal Roslyn Mary Granado  :

#LifeInLeggings He was asked to watch the kids while Mom went to the store. I was three. He told me to come sit on his knee. I said no. You smell. He made me sit on his knee. Pulled apart my baby legs and ripped my panties off and stuck his fat calloused fingers inside of my vagina. I cried. He said he would make my mother beat me. I was afraid. I hate you.

#LifeInLeggings Nangatahana izy mba hijerijery ny ankizy mandritry fotoana maha-any an-tsena an'i neny. Telo taona aho tamin'izany. Nantsoiny hipetraka teo ambony lohaliny aho. Nolaviko. Notereny aho hipetraka teo ambony lohaliny. Nosamahany ireo tongotra keliko, norovitiny ny kilaotiko ary natsofony tany anaty fivaviako ireo rantsan-tànana beny feno kitro. Nitomany aho. Nolazainy fa asainy kapohin'i reniko aho. Natahotra aho. Halako ianao.

Noresahan'ireo vehivavy ihany koa ny enta-mavesatra zakaina mandritry ny fiainana manontolo rehefa miaina miaraka amin'ny fanararaotana, sy ny fomba andrafetan‘ny tahotra isanandro ny fitondrantenan-dry zareo sao hoe hiharan'ny herisetra.

Ijoroan'i Cho Sundari ho vavolombelona ny hoe mailo mandrakariva izy :

#lifeinleggings Walking with my key in my hand, ready at all times to be used in self defence. Looking behind me at least 3 times before I reach my car. Checking the back seat before I open the door. Opening the door quickly, slamming myself on the seat. Shut the door and lock doors immediately. Sigh. Start ignition. Drive.

#lifeinleggings Mandeha mandrakariva miaraka amin'ireo fanalahidiko aho, vonona amin'ny fotoana rehetra hampiasa azy ireny hiarovako tena. Intelo raha kely no mijery any aoriako alohan'ny hamonoako ny fiarako. Manamarina ny seza aoriana alohan'ny hanokafako ny varavaran'ny fiara. Mamoha haingana ny varavarana, ary miantoraka eny amin'ny seza. Manidy varavarana sy mametraka avy hatrany ny fampikatsoana ny hidiny. Misento. Mamelona ny fiara. Mamily.

Sarotra ny hamaky ireo hafatra rehetra hoy ny olona iray mpampiasa Twitter :

Mamaky fotsiny ny #LifeInLeggings dia torotoro ny fanahy. Voatery natsahatro matetitetika satria tena tsy vitako intsony.

Betsaka no niteny hoe niharan'ny fanararaotana fony izy ireo tena mbola tanora, mazàna ireo namana akaiky ihany sy olona ao anatin'ny fianakaviana. Ny hafa niteny momba ny sotasota ara-nofo any am-piasàna sy ny fihetsehampo manome tombony ny lehilahy.

Ilay trinidadiana mpisolovava, Justin Phelps, dia nanomboka tamin'ny hoe ireo fitantaràna mameno ny tambajotra sosialy dia lasa mihoatra lavitra noho ny maha-tenifototra iray azy fotsiny, ary tokony hitondra ny olona hankany amin'ny fisaintsainana lalina momba ny fiantraikan'ireny ara-piarahamonina :

#LifeinLeggings is the story of women AND girl children btw. A large number of the stories are of childhood events. Add the stories of our male children. Add the stories of our dead children. Measure the country's level of civilization against that. Hold that up to the debates you hear in Parliament […] the disrespect and contempt meted out on top of that. Match it against ‘civil society’ who is about ‘country first’, the police service which features negatively in many of the stories, the parents who watch and stay silent, the parents who just stupid, the deviants, the pretenders. Maybe we can muster enough energy for something other than money and vanity to ‘riot’ after all. Nah, too risky.

#LifeinLeggings dia izay niainan'ireo vehivavy SY zazavavy, raha ny marina. Betsaka amin'ireny fitantaràna ireny no nitranga nandritry ny fahazazàna. Ampio amin'io ny tantaran'ireo zanaka lahintsika. Ampidiro ao ny tantaran'ireo zanatsika nodimandry. Refeso ny haavon'ny fandrosoan'ny firenena raha miohatra amin'izany. Ampilaharo amin'ireo adihevitra izay renareo ao amin'ny Antenimiera […] ny tsy fisian'ny fanajàna sy ny fanaovana tsinontsinona ambonin'izany rehetra izany. Apetraho hiatrika izany ny “fiarahamonina sivily” izay misisika amin'ny hoe “ny firenena aloha”, ny sampandraharahan'ny polisy izay ratsy jery any anatin'ny fitantaràna maro samihafa any, ireo ray aman-dreny mahita nefa minia mangina, ireo ray aman-dreny adala tsotra izao, ireo marary saina, ireo mandà. Angamba mety ho afaka hanangona angovo sahaza isika ho an-javatra hafa ankoatry ny vola sy ny zava-poana ” hanaovana rotaka”. Tsia dia tsia… mampidi-doza loatra izany.

Ireo tantara, nifamatopatotra mafy noho ilay tenifototra, dia mametraka ho sorabaventy ny sarin'ny kolontsain'ny fanolanana ao Karaiba. Womantra, vehivavy iray mpampiasa tambajotra sosialy, nifandray tamin'ny pejy Facebook mpiaro ny vehivavy, no nanolotra torohevitra ho entina manohitra io toetsaina io :

Be gross. Today a man in the maxi [a minivan-type taxi in Trinidad] had the audacity to tell me that my p*ussy must be fat […] I LOUDLY and NAIVELY explained that it is not indeed fat, I have my period and it is soooooo heavy that I have to layer my pads creating the illusion of a hefty p*ssy. “I doh want to hear bout dat!!!” He was disgusted
Again, I had to educate him, “thats what p*ssies do!!! Thats how it prepares us to have your babies!!!” […]
The maxi is extremely quiet. It starts with a giggle. Then the entire maxi is laughing at the man's discomfort. #LifeInLeggings
Be gross. Pick up space. Attack using any and all weapons in your arsenal: cussing, humour, disgustingness, anger, shyness, needing a friend, tears…. I the Feminist Fairy grant you the power….

Manaova maharikoriko. Androany, lehilahy iray tao anaty maxi [karazana fiarakaretsaka  ao Trinidad] no sahy niteny tamiko hoe mety matavitavy tsara izao ny f*oriko […] Nambarako MAFY TSARA sy TSOTRA BE fa tsy dia misy nofo loatra ao, sady mandeha fadimbolana aho ary tena tondraka beeeee mihitsy izy ao ka voatery aho manao taty maro sosona, izany no mahatonga ahy hanana f'ory miendrika matavitavy tsara. « Tsy te-hiaino an'izany rehetra izany aho !!!” Kiriko ranamana.
Vao mainka nampiako, satria tiako hazavaina aminy tsara, “izany ho ataon'ny f*ory !!! Toy izany no anomanany anay mba hahazoana zazakely ho anareo !!!” […]
Faran'izay mangina ny maxi. Manomboka amina tsiky malefaka izany. Avy eo, naneso ny tsy fahazoan'aina nanjo an-dralehilahy daholo ny tao anatin'ilay maxi. #LifeInLeggings
Manaova mahrikoriko. Mahazoa toerana. Tafiho amin'ny fampiasàna izay fitaovampiadiana rehetra anananareo: teny tsy maotina kivalavala, hanihany, rikoriko, hatezerana, henatra, fanampian'ny namana, ranomaso…. Izaho, vehivavy manankery mahagaga mpiaro vehivavy, omeko anareo izany hery izany….

Faran'izay tena hita be tokoa ireo vehivavy mpisera, tamin'ny fanohanan-dry zareo ireo maherifo izay nizara ny tantarany. Nanoloana ireo onjam-pijorona vavolombelona, nisy hetsika nitsangana ho fanehoana firaisankina amin'ny vehivavybetsaka ireo vehivavy no toy ny nahita ny tenany tanatin'ireny fitantaràna zavatra niainana ireny, niaina zavatra tsy misy hafa amin'izany.

Whitney Francois manamarika zavatra niainana vitsivitsy tena mahavaky fo :

#LifeInLeggings
Having a female friend in primary school who tried to kiss on lips and touch your V because she loved you.
And thats how ‘love’ was shown in her home.
To everybody.
Mind you she was 5.

#LifeInLeggings
Nanana namana ankizivavy tany amin'ny ambaratonga voalohany aho izay niezaka ny hanoroka tamin'ny molotra sy hikitika ny F -nao satria tia anao.
Ary toy izany ny fanehoana “fitiavana” tany an-tokantranony tany.
Ho an'ny rehetra.
Tsara ny mahafantatra fa vao dimy taona monja izy tamin'izany.

#lifeinleggings
Watching a friend trying to be strong after being called a sellout and a traitor and even threatened for ‘snitching’ on her bf after he raped her.
Who really betrayed whose trust?

#lifeinleggings
Ny mijery ankizivavy namana miezaka ny hahery taorian'ny nilazana azy ho novidiana vola sy mpamadika, ary niaritra hatramin'ny fandrahonana satria hoe “be tati-bolana” izay taorian'ny nanolanan'ny sipany azy.
Fa iza no tena namadika ny fitkisan'iza e?

Nozarain'i  Christine Sankar ny ohatra iray amin'ireo karazana sotasota eny an'arabe niainan'ny ankamaroan'ireo vehivavy ao Karaiba tamin'ny fotoana rehetra :

Ignoring men when they're cat-calling and calling out to you as ‘Beautiful’ ‘Sexy’ ‘Family’, and as soon as you pass them, they further disrespect you by telling you that ‘You not that nice anyways’ or ‘One day someone would f*ck that stink attitude out of you’ with some of them even going to the extent of yanking on your shoulder or following you #lifeinleggings

Odio fanina ireo lehilahy rehefa misotasota anao eny an'arabe amin'ny fitenenana hoe « Sipa manja » « Manaitaitra » « Malala » , ary vantany vao voadinganao ry zareo, dia mbola tsy manaja anao ihany amin'ny fitenanana aminao hoe « Tsy manja manao ahoana akory itena » na « Indray andro any, hisy olona hanafay io fianjonanjon-tena io amin'ny l*ely », ny sasany aza mahavitra mandrondrona misintona ny sorokao na manaraka anao  eny #lifeinleggings

Hazavain'i Malaika Brooks-Smith-Lowe hoe tsy misy fetra ilay fitondrantena tsy araka ny tokony ho izy :

#lifeinleggings is having to tell a group of grown ass men to stop harassing me while I teach children in an outdoor yoga class.

#lifeinleggings dia tsy maitsy hitenenana amin'ny vondron'ireo borikin-dehilahy hanatsahatra ny fisotasotàna ahy rehefa izaho ilay mampianatra yoga ny ankizy eny an-kalamanjana.

Antonya Pierre manamafy :

#Lifeinleggings. When ‘Good morning beautiful’ is no longer a pleasant greeting or compliment because it is usually the preamble for some form of harassment.

#Lifeinleggings. Rehefa injay lasa fiarahabana tsy mahafinaritra na tsy fandokàfana intsony ny hoe « Arahaba ry manjakeliko », satria io mazàna no savaranonando mialoha làlana ny endrika filàna vaniny sasany.

Raha toa tsy manao afa-tsy ny midera ilay vehivavy namorona ny tenifototra ny ankamaroan'ireo mpisera amin'ny aterineto, amin'ny filazàna fa tonga « ny fotoana hamakiana io resaka mamoafady io », hafahafa ihany no fahitàn'ny tovovavy iray hoe navahana ara-pananahana ilay adihevitra eo ambanin'ny lohahevitra « leggings » – amin'ny fametrahana fa isan'ny iharan'ny fanararaotana ara-nofo ihany koa ny lehilahy.

Niaraka tamin'ny fandefasana ilay tenifototra, nisy antso maro natao tamin'ny lehilahy mba  hanehoan'izy ireo ny fanohanany ilay tolona. Maro no nanao — saingy nisy hafa nanana fironana handray azy io ho zava-maivana sy hamafàna ireo fijoroana vavolombelona nataon'ny vehivavy. Henjana ny setriny, nivantana ary teo noho eo, indrindra fa rehefa nampiasain'ireo lehilahy ho fialantsiny ny fom,ba fitafin'ny vehivavy hoentiny manamarina ny fanararaotana ara-nofo.

Napetrak'i Denica Shute mazava tsara ny zavatra rehetra:

‘Women are deserving of respect regardless of what we wear, and we refuse to subscribe to the notion that men simply cannot help themselves to sexually harass or abuse a woman because of what she is wearing.’
#lifeinleggings

« Mendrika ho hajaina ny vehivavy, tsy miankina amin'izay tafianay, ary lavinay ny hiditra amin'ny fiheverana hoe tsy mahavita mifehy tena tsy hila sotasota na hanararaotra vehivavy ny lehilahy noho ny akanjo fitafiny. »
#lifeinleggings

Raeesa Francis-Ochoa nanampy hoe :

Men who have an issue with the hashtag #LifeInLeggings are the reason why this hashtag exists.
In 2016, why is it still not okay for a woman to vent about the abuse at experienced from childhood to adulthood which still affect her daily and she may never be fully healed?
Additionally, why are women also finding issues with the hashtag? Just because you don't have an experience or feel like sharing your own, doesn't mean you can be Petty Patty and stop others from participating in the trend.

Ho an'ireo lehilahy manana olana amin'ilay tenifototra #LifeInLeggings mihitsy no antom-pisian'io tenifototra io.
Tamin'ny 2016, nahoana no mbola tsy mety foana ny hoe mijoro vavolombelona momba izay fanararaotana nanjo azy hatrany amin'ny fahazazàny ka mandra-pahalehibeny ny vehivavy, izay manaraka azy isanandro ary mety tsy ho sitrana tanteraka mandrakizay aza?
Ankoatra izay, nahoana koa no misy vehivavy mametraka olana amin'ny fisian'ilay tenifototra? Tsy hoe satria ianao tsy niaina zavatra toy izany na tsy maniry ny hizara ny niainanao dia ho afaka hilalao ny toeran'ny mpanakantsakana hihodinkodina eny rehetra eny sy hiteny amin'ny hafa mba tsy handray anjara amin'ilay hetsika.

Eny tokoa, eken'ny maro fa ny fanilikilihana ny vehivavy any amin'ny fototry ny fanomezan-danja ara-tsosialy ny zazalahy ao Karaiba no mety ho ampahany mahatonga ny olana.

Niharatsy ny toedraharaha rehefa injay nisy lehilahy iray trinidadiana nanandrana namorona tenifototra iray #lifeinpants (FiainanaAnatyPataloha), niainga avy amin'ny fomba fijeriny hoe ny  #lifeinleggings « dia mitarika ny lehilahy rehetra ho any amin'ny habibiana ara-tsosialy ». Avy eo nesorina daholo ireo hafatra nalefany niaraka tamin'ilay tenifototra. Namatrapatraran'ireo vehivavy izy, nataon'izy ireo ankona sy rikoriko.

Rhoda Bharath naneho hevitra hoe :

#LifeInLeggings: When from hairless babies to balding grannies get raped, but you feel attacked by a hashtag.

#LifeInLeggings : feno zaza malama hoditra hatramin'ireo rafotsibe sola voaolona, nefa dia tenifofotra iray no ahatsiarovanareo ho voatohintohina.

Carima Nemai nandefa ny hoe :

#lifeinleggings made it as easy and common to demonize men as it has been easy and common over the years to objectify and sexually assault women. #whenthetablesareturned yes feel uncomfortable, and feel attacked and feel responsible even if you aren't, most importantly FEEL!
Obviously not every man is guilty and not every woman would have been a victim, but the rape culture is bigger than every one of us! See and feel that!

Nataon'ny #lifeinleggings ho lasa mora sy mahazatra ny manenjika ireo lehilahy toy ny nahamora mandrakarva ny fampietrena ny vehivavy ho toy ny fanaka ary ny fanaovana herisetra ara-nofo amin'izy ireny. #whenthetablesareturned (rehefa mitsimbadika ny rasa) eny aoka ianareo tsy hahazo aina, mahatsiarova ho voa ary mandraisa andraikitra, ary ny manandanja kokoa MAHATSAPà!
Mazava loatra fa tsy ny lehlahy tsirairay no meloka, ary tsy ny vehivavy tsirairay no niharany, fa ilay kolontsain'ny fanolanana dia lehibe lavitra tsy zakan'ny lohantsika rehetra! Ilay hita sy tsapa io !

Dion Boucaud manampy hoe :

You cannot decry a legitimate movement by making the issue somehow about yourself and then, when you are called on your bullshit, berate and chastise everyone […] who disagrees with you. Then today you're crying oppression, stating that you're attacked by perceived feminist because they don't agree with your useless opinion. All that makes you is a special kind of stupid.

Tsy afaka hikiakiaka hanatsiny hetsika iray ara-drariny ianao amin'ny familiana ny adihevitra hifantoka aminao irery ary avy eo, rehefa paingorina amin'ny hadalànao ianao, dia tezitra sy manafay ny olona rehetra […] tsy miray loha aminao. Araka izany, androany ianao mody maka ny toeran'ny tratry ny famoretana, mody milaza fa tafihan'ireo olona izay mpiaro vehivavy no fahitànao azy satria izy ireo tsy miombona amin'ilay fomba fijerinao tsy misy ilàna azy. Ianao no ilay bingo manao matso adala tsotra izao, izay no izy.

i Mark Lyndersay, mpaka sary, nanampy hoe :

The #lifeinleggings hashtag is a challenge for men. Some to confront the horror of these stories, others to know their place and to understand that these are women's stories to tell, whatever their tone and sentiment. […]
These stories are about a line ignored, crossed and trampled on.
If you are a man, read them without making it about you.

Fanamby atao amin'ireo lehilahy ny tenifototra #lifeinleggings. Ny sasany hiatrika ny horohoron'ireny fitantaràna ieny, ny hafa hiaiky ny anjara toerany sy hahatakatra fa anjaran'ireo vehivavy ny mitantara izay niainany, na toy inona na toy inona ny feo sy fihetsehampo anaovany izany. […]
Mitantara fetra tsy noraharahaina, niampitàna sy nohitsakitsahana ireny fitantaràna ireny.
Raha lehilahy ianao, vakio izy ireny, tsy asiana fanolànana ny tantara ho amin'ny tombontsoanao .

Nitàna toerana tamin'ny fanairana indray ny adihevitra ilaina efa hatry ny ela any amin'ny faritra ilay tenifototra, ary efa nisy sahady ny fiantraikany goavana – hoe lova nifandovàn'ny taranaka nifandimby ny kolontsain'ny fanolanana any amin'ny faritra, sy hoe ny fahanginan'ireo niharan'izany dia vao mainka manome hery bebe kokoa an'ireo mpiremby, ary indrindra indrindra, amin'ny alàlan'ny fanabeazana sy ny fanaovana lalàna, ho maro ireo tovovavy sy vehivavy ho voaaro amin'ny ratram-po ateraky ny herisetra ara-nofo.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.